امام حسن مجتبی علیه السلام:


چنان با مردم مصاحبت داشته باش که خود دوست دارى به همان گونه با تو مصاحبت کنند.


                                                                     
                                                                                               نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص 79