امشب ای اهل دعا روح دعا می آید


پسر خامس اصحاب کسا می آید


مؤمنین گرد هم آیید به محراب دعا


صف ببندید که مولای شما می آید