امام علی (علیه السلام) :

هیچ مالی در دریا یا خشکی نابود نشد مگر به خاطر نپرداختن حقوق آن مال

از قبیل خمس یا زکات. پس اموال خود را با پرداخت خمس و زکات از گزند

حوادث بیمه نمایید .                     کلام نور صفحۀ 326