خانه ی زهرا و علی گشته پر از مهر و صفا


سر زده خورشید رخ ِ سَروَر ِ خیل شُهدا


آمده آنکَس که بُوَد فاطمه را نور دوعین