امام على علیه السلام:


از سه کار نباید شرم کرد: خدمت کردن به مهمان؛ از جا بلند شدن براى پدر و معلّم؛ و مطالبه حق، اگرچه اندک باشد.
 
                                          غرر الحکم: ح ۴۶۶۶ /