................

آدما مثل عکس هستن

...............

زیادی که بزرگشون کنی

...............

کیفیتشون میاد پایین

..............