پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:

پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد،هر


 انسان اندوهناکی او را زیارت کند،خدای


 عزوجل اندوه او را ازبین خواهد برد و 


هر گنهکاری که به زیارت او بشتابد،خدا


 گناهانش را می آمرزد.