امام جعفر صادق علیه السلام : 

خداوند متعال فرموده است : بنده من با چیزی محبوبتر از انجام واجبات به من دوستی نکند .

                                                               


                                                                                  اصول کافی ، ج 3 ، ص 129