به‌ امام رضا علیه السلام گفته‌ شد :

چگونه‌ صبح‌ کردى‌ ؟ فرمود : با عمر کاسته‌ ، و کردار


ثبت‌ شده‌ ، و مرگ‌ بر گردن‌ ما و دوزخ‌ دنبال‌ ما است‌ ،


و ندانیم‌ با ما چه‌ شود 


                                                                                                

                                                                                                                           (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 470)