دل سر نکشد دمی ز پیمان علی


جانم شود ای کاش به قربان علی


خواهی که به ملک دل شوی حکم روا


مانند قلم باش به فرمان علی