امروز دل اهل ولایت شاد است


میلاد سعید اشرف ایجاد استآن قدر به درگاه خدا کرد سجود


معروف از آن به سید سجاداست