امام علی (علیه السلام) :

ازرفاقت با کسانی که خطا کارند و اعمالشان ناپسند است بر حذر باشید چرا که آدمی

به رویه و روش رفیق اش خو می گیرد و به افکار و اعمال وی معتاد می شود.                                                


نهج البلاغه نامۀ 69