پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم):

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر

کس هر چه قسمت اوست می رسد .


سنن ابن ماجه ، کتاب التجارات ، ح 2133