نشانم ده صراط روشنم را / خودم را، باورم را، بودنم را


خداوندا من از نسل خلیلم / به قربانگاه می آرم «منم» را


قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک