امام علی (علیه السلام) :

نتیجه دوستی با اشرار جذب بدی و شر است مانند باد که از گذرگاه متعفّن می گذرد

با خود بوی تعفّن می آورد. نتیجه دوستی بانیکان جذب خیر و نیکی است همچون

باد که ازمحل خوشبو و عطر داری که می گذرد با خود بوی خوش

می آورد.                   مستدرک الوسائل جلد 2 صفحۀ 64