امام علی (علیه السلام) :

در سفارش خود به فرزندش امام حسین (علیه السلام) فرمودند:

پسر جانم عافیت ده جزء است؛ نه جزء آن در خاموشی است جز به ذکر خدا و یکی هم در ترک هم نشینی نا بخردان.                                  تحف العقول صفحۀ 145