ای اشک دوباره در دلم درد شدی / تا دیده ی من رسیدی و سرد شدی


از کودکی ام هر آنزمان خواستمت / گفتند دگر گریه نکن مرد شدی