خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوهـا

خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی

خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه

خــداحـــافـــظ ای بــهـتریـن ماه الله