پیامبر اکرم صل اله علیه و آله و سلم:

در سه چیز راستگویى زشت است: سخن‏چینى، خبر ناخوشایند

 دادن به مردى درباره زن و فرزندش و تکذیب کردن خبر کسى.


                                                                                                                             خصال، ص 87 ، ح 20