بلغ العلی بکماله


کشف الدجی بجماله


حسنت جمیع خصاله


صلوا علیه و آله


*******

ای ششم پیشوای اهل ولا


خلق را رهبری به دین هدی


پای تا سر خدانمایی تو


هم ز سر تا بپای صدق و صفا