امام صادق علیه السلام:

سه خصلت است که اگر کسی با یکی از آنها نزد خدا رود، خداوند بهشت را بر او واجب گرداند: انفاق کردن با وجود تنگدستی، گشاده رویی با همگان، منصفانه برخورد کردن با دیگران.


                                           اصول کافی، ج،2 ص103، باب حسن البشر، حدیث 2