امام علی علیه السلام:

هر شخصی که با کلامی یا عملی بر ضرر مومنی کاری کند تا به آن مومن آسیب و

صدمه ای برسد با این کارش از اسلام بیرون گشته و بر کفر داخل شده. 

                                                    میزان الحکمه جلد 4 صفحۀ 529