زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی ؟


بی پناهم ، خسته ام ، تنها ، به دادم می رسی ؟


گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم


ضامن چشمان آهوها به دادم می رسی ؟


من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام


هشتمین دردانه زهرا به دادم می رسی؟


السلام علیک یا امام الرئوف!