عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن است


گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است


این چه شور است که بر پا شده در ارض و سماء


این چه سوز است که در سینه هر مرد و زن است


بانگ وفریاد به گوش آید از افلاک مگر


رحلت ختم رسولان و عزای حسن است