رسول اکرم (صل الله علیه و آله و سلم):خدا لعنت کند مردی را که قیافه اش را مانند زنان آرایش دهد و همچو ایشان لباس

بپوشد و خدا لعنت کند زنی را که مانند مردها لباس پوشد و شبیه ایشان شود.                                                      میزان الحکمه جلد 5 صفحه 18