امام حسین علیه السلام:

هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شود و یکـى

از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده

اهل بهشت خـواهـد بــود.


                                                                                                 (کشف الغمة فی معرفة الائمه ج 2،ص 33)