حضرت امام کاظم سلام الله علیه فرمود:


خطر و ضرر علاقه به ریاست براى مسلمان، بیش از دو گرگ درّنده اى است که


به گلّه گوسفندى که چوپان ندارند حمله کنند.


وسائل الشّیعه،جلد 15،صفحه 350