یک عمر سوخت قلب تو از کینه هشام آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو


تنها نه در عزاى تو چشم بشر گریست آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو


اى خفته همچو گنج، به ویرانه بقیع پر مى‏ زند کبوتر دل، در هواى تو


در را به روى امت اسلام بسته‏ اند آن گمرهان که بى خبرند از صفاى تو