در میان حجره یا رب کیست غوغا میکند


شکوه زیر لب ز بی رحمی دنیا میکند


همسرش از فرط شادی و شعف کف میز
ند


زین عمل خود را به عالم خوار و رسوا میکند