بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات


بر شافع ما روز قیامـت صـلوات


در شـام ولادتـش که شادنـد همـه


بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات