بارگاهی که به شهر قم به پاست


هم برای نجف هم کربلاست


خاک او را غرق بوسه می کنم


چون که جای پای اربابم رضاست