پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:

اخلاق خود را نیکو کنید و با همسایگان خود مهربان باشید و زنان خود را گرامى بدارید تا بى حساب وارد بهشت شوید.                                                                                                                                      (التوحید، ص 127)