عید سعید فطر و پایان ماه صیام


بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام


که تا سال آینده، صفا و پاکی دل


حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل