پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:


براى روزه دار در دو وقت شادى است هنگام افطار و روز قیامت.