امام علی علیه السلام:


بها و ارزش تو ای انسان بهشت است. پس مراقب باش به واسطه


اعمال و کردارت خودت را به چیزی جز بهشت نفروشی .                                                                                                                                  بحارالانوار جلد 78 صفحۀ 73