چه شود بیاید آن روز که به تو رسیده باشم


به هوای دیدن تو ز هوا رهیده باشم


همه عمر من به یاد تو گذشته نازنینا


نکند که من بمیرم و تو را ندیده باشم . . .