بغض به سینه می رود پهنه به پهنه لب به لب

اشک زدیده می رود چشمه به چشمه، یم به یم


همچو هزار در غمت شاخه به شاخه، گل به گل


ناله زدل برآورم سینه به سینه، دم به دم


بر سر زلف عقده با حوصله شان می کشم


حلقه به حلقه مو به مو، طره به طره خم به خم


رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد