امام حسین علیه السلام:

جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت

خانوادگى داشته باشد.                                              


                                                                                    (تحف العقول ، ص 247)