آیات عظام:
امام:مستحب است
مکارم: ولی احتیاط آن است که در نماز شفع قنوت را ترک نماید...
سیستانی: ولی در نماز شفع باید آن را رجاءً انجام دهد...
بهجت: بلکه احتیاط در این است که قنوت را در نمازهای واجب ترک نکند...
وحید: در تمام نمازهای واجب و مستحب بعد از قرائت قبل از رکوع رکعت دوم مستحب است قنوت بخواند و در نماز شفع احوط آن است که به رجاء مطلوبیت بخواند...