امام صادق علیه السلام:  


همانا بد اخلاقی عمل را فاسد می کند همانطوری که سرکه عسل را فاسد می کند.


                                                                                                                                                                                                   الکافی ،ج 2 ،ص321