ای لیلة القدر علی آخر چرا گشتی سحر


 ای راحت جان علی آخر چرا کردی سفر


هجران تو آتش زده بر قلب زار مرتضی


  یا تو بکن ترک سفر یا با خودت من را ببر