پیامبر صلی الله علیه علیه و آله و سلم:


فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی مَنْ سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِی وَ مَنْ سَاءَهَا فَقَدْ

سَاءَنِی.


 فاطمه پاره تن من است هرکس او را خشنود سازد مرا


خشنود نموده و هرکس او را بیازارد مرا آزرده.

                                                                                                                  

                                                                                                                                 امالی مفید، ص 260