براى على(علیه السلام) هدیه نوروز آوردند. فرمود: «این چیست؟». گفتند:

اى امیرمؤمنان! امروز، نوروز است.فرمود: هر روزِ ما را نوروز سازید!


                                                                                                        من لایحضره الفقیه شیخ صدوق