امام علی (علیه السلام) :

چون دیدی خداوند پیاپی بر تو بلا فرستاد سپاس و شکر او را به جای آور

و چون ملاحظه کردی که خداوند در پی گناهانت پی در پی به تو نعمت داد

از مکر او با خودت بترس .            آثار الصادقین جلد 13 صفحۀ 210