غدیر ای باده گردان ولایت

رسولان الهی مبتلایت

ندا آمد ز محراب  سماوات

به گوش گوشه گیران خرابات

رسولی کز غدیر خم  ننوشد

ردای  سبز  بعثت  را   نپوشد

تمام  انبیا    ساغر    گرفتند

شراب از ساقی  کوثر  گرفتن