یک نخ ازجامه ی احرام تو ما را کافی است
نه که مارا همه ی خلق جهان راکافی است

پسرحضـرت نرگـس بـه جمـالت نازم 
گوهر و هر تو ما را به دو دنـیا کافی است

درمـنا یا بـه حـرم یـا عـرفات و مشعر
لحظه ای یـاد کنی ازمن شیدا کافی است

گرتو را ضی شوی ازمن همه روزم عید است
نامه ای گرشود ازسوی تو امضا کافی  است