امام علی (علیه السلام) :

از پرخوری پرهیز کنید زیرا هر که پرخوری کند دردهای درونی اش بسیار گردد و

خواب های فاسد و پریشان بیند و نیز موجب سنگدلی شخص و سبب کسالت و تنبلی

درخواندن نماز می شود . آثار الصادقین جلد 9 صفحه 970