این روزها همه چیزعوض شده است
در جایی زندگی می کنیم که:

هرزگی : مد

کفر گفتن : روشنفکری

بی آبرویی : کلاس

مستی و دود : تفریح

دزدی و لاشخوری و گرگ بودن : رمز موفقیت

است...