گاهی در زندگی اشتباهمان این است که 

 به افراد دور و برمان جایگاه و مقامی می بخشیم

که هرگز لیاقت آنرا ندارند